English English

Facebook

YouTube


Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt geleverd door The Kerry Biosphere Reserve en hoewel we ernaar streven om de informatie up-to-date en correct te houden, geven we geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot naar de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook. Elk vertrouwen dat u stelt in dergelijke informatie is daarom strikt op eigen risico.

In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade, met inbegrip maar niet beperkt tot, indirecte of gevolgschade of schade, of enig verlies of schade als gevolg van verlies van gegevens of winsten voortvloeiend uit of in verband met, het gebruik van deze website .

Via deze website kunt u doorlinken naar andere websites die niet onder controle staan ​​van The Kerry Biosphere Reserve. We hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of onderschrijft de standpunten die erin worden geuit.

Er wordt alles aan gedaan om de website soepel te laten werken. The Kerry Biosphere Reserve neemt echter geen verantwoordelijkheid voor en is niet aansprakelijk voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website vanwege technische problemen buiten onze controle.

Privacy Beleid

Privacybeleid - AVG

Dit privacybeleid beschrijft hoe Website Operator de persoonlijk identificeerbare informatie verzamelt, beschermt en gebruikt die u mogelijk verstrekt op de macgillycuddyreekskerry.com-website en al zijn producten of diensten. Het beschrijft ook de keuzes die voor u beschikbaar zijn met betrekking tot ons gebruik van uw persoonlijke informatie en hoe u toegang kunt krijgen tot deze informatie en deze kunt bijwerken. Dit beleid is niet van toepassing op de praktijken van bedrijven die we niet bezitten of controleren, of op personen die we niet in dienst hebben of beheren.

Inzameling van persoonsgegevens

We ontvangen en bewaren alle informatie die u ons bewust verstrekt wanneer u online formulieren op de Website invult. U kunt ervoor kiezen om ons bepaalde informatie niet te verstrekken, maar dan kunt u mogelijk niet profiteren van sommige functies van de Website. Gebruikers die niet zeker weten welke informatie verplicht is, kunnen contact met ons opnemen.

Verzameling van niet-persoonlijke informatie

Wanneer u de Website bezoekt, leggen onze servers automatisch informatie vast die uw browser verzendt. Deze gegevens kunnen informatie bevatten zoals het IP-adres van uw apparaat, browsertype en -versie, type en versie van het besturingssysteem, taalvoorkeuren of de webpagina die u bezocht voordat u naar onze website kwam, pagina's van onze website die u bezoekt, de tijd die u hebt besteed aan die pagina's, de informatie waarnaar u zoekt op onze Website, toegangstijden en -datums en andere statistieken.

Gebruik en verwerking van verzamelde informatie

Alle informatie die we van u verzamelen, kan worden gebruikt om onze website te verbeteren; onze Website en Diensten uitvoeren en exploiteren. Niet-persoonlijke informatie die wordt verzameld, wordt alleen gebruikt om mogelijke gevallen van misbruik te identificeren en om statistische informatie over het gebruik van de website vast te stellen. Deze statistische informatie wordt niet op een andere manier geaggregeerd op een manier die een bepaalde gebruiker van het systeem zou kunnen identificeren.

We kunnen persoonlijke informatie met betrekking tot u verwerken als een van de volgende situaties van toepassing is: (i) U hebt toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden. Houd er rekening mee dat het onder sommige wetgevingen mogelijk is om informatie te verwerken totdat u bezwaar maakt tegen dergelijke verwerking (door u af te melden), zonder afhankelijk te zijn van toestemming of een van de volgende rechtsgrondslagen hieronder. Dit is echter niet van toepassing wanneer de verwerking van persoonsgegevens onderworpen is aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming; (ii) Verstrekking van informatie is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u en / of voor precontractuele verplichtingen daarvan; (ii) Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan u bent onderworpen; (iv) Verwerking houdt verband met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in de uitoefening van ons officieel gezag; (v) Verwerking is noodzakelijk voor de doeleinden van de legitieme belangen die door ons of door een derde worden nagestreefd. In ieder geval lichten we graag de specifieke rechtsgrond toe die van toepassing is op de verwerking, en met name of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste die nodig is om een ​​contract aan te gaan.

Informatieoverdracht en opslag

Afhankelijk van uw locatie, kan het overbrengen van gegevens en het opslaan van uw gegevens in een ander land dan uw land plaatsvinden. U hebt recht op informatie over de juridische basis van informatieoverdracht naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie die onder het internationaal publiekrecht valt of die is opgezet door twee of meer landen, zoals de VN, en over de veiligheidsmaatregelen die door ons om uw informatie te beschermen. Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunt u meer informatie vinden door de relevante secties van dit document te raadplegen of navraag te doen bij ons met behulp van de informatie in de rubriek contact.

De rechten van gebruikers

U kunt bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot uw door ons verwerkte informatie. U hebt met name het recht om het volgende te doen: (i) u hebt het recht om toestemming in te trekken als u eerder uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw informatie; (ii) u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw informatie als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere wettelijke basis dan toestemming; (iii) u heeft het recht om te leren als informatie door ons wordt verwerkt, om informatie over bepaalde aspecten van de verwerking te verkrijgen en om een ​​kopie te verkrijgen van de informatie die wordt verwerkt; (iv) u hebt het recht om de juistheid van uw informatie te verifiëren en om te vragen dat deze wordt bijgewerkt of gecorrigeerd; (v) u hebt het recht om, onder bepaalde omstandigheden, de verwerking van uw informatie te beperken, in welk geval wij uw informatie niet zullen verwerken voor andere doeleinden dan het opslaan ervan; (vi) u hebt het recht om, onder bepaalde omstandigheden, het wissen van uw Persoonlijke Informatie van ons te verkrijgen; (vii) u hebt het recht om uw informatie te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat en, indien technisch mogelijk, om deze ongehinderd door te sturen naar een andere controller. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat uw informatie op geautomatiseerde wijze wordt verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, op een contract waarvan u deel uitmaakt of op precontractuele verplichtingen daarvan.

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking

Wanneer persoonlijke informatie wordt verwerkt voor een algemeen belang, bij de uitoefening van een officieel gezag dat aan ons is toevertrouwd of voor de doeleinden van de legitieme belangen die door ons worden nagestreefd, kunt u bezwaar maken tegen dergelijke verwerking door een grond te geven die verband houdt met uw specifieke situatie om de bezwaar. U moet weten dat als uw persoonlijke gegevens echter worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, u op elk moment bezwaar kunt maken tegen die verwerking zonder enige rechtvaardiging te geven. Als u wilt weten of we persoonlijke informatie verwerken voor directmarketingdoeleinden, kunt u de relevante secties van dit document raadplegen.

Hoe deze rechten uit te oefenen

Alle verzoeken om gebruikersrechten uit te oefenen kunnen worden gericht aan de Eigenaar via de contactgegevens in dit document. Deze verzoeken kunnen kosteloos worden uitgeoefend en worden zo vroeg mogelijk en altijd binnen één maand door de Eigenaar behandeld.

Privacy van kinderen

We verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Als u jonger bent dan 13 jaar, dient u geen persoonlijke informatie in via onze website of service. We moedigen ouders en wettelijke voogden aan om het internetgebruik van hun kinderen te controleren en om dit beleid te helpen afdwingen door hun kinderen te instrueren om nooit persoonlijke informatie via onze website of service te verstrekken zonder hun toestemming. Als u reden hebt om aan te nemen dat een kind jonger dan 13 jaar persoonlijke informatie aan ons heeft verstrekt via onze website of service, neem dan contact met ons op.

Volg geen signalen

Sommige browsers bevatten een Do Not Track-functie die aan websites die u bezoekt aangeeft dat u niet wilt dat uw online activiteiten worden gevolgd. Tracking is niet hetzelfde als het gebruiken of verzamelen van informatie in verband met een website. Voor deze doeleinden verwijst tracking naar het verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie van consumenten die een website of online service gebruiken of bezoeken terwijl ze zich in de loop van de tijd over verschillende websites verplaatsen. Hoe browsers het Do Not Track-signaal communiceren, is nog niet uniform. Als gevolg hiervan is deze website nog niet opgezet om door uw browser gecommuniceerde Do Not Track-signalen te interpreteren of erop te reageren. Toch beperken we ons gebruik en verzamelen van uw persoonlijke informatie, zoals in dit beleid in meer detail wordt beschreven.

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar andere websites die geen eigendom zijn van of beheerd worden door ons. Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de privacypraktijken van dergelijke andere websites of derde partijen. We raden u aan om op de hoogte te zijn wanneer u onze website verlaat en de privacyverklaringen te lezen van elke website die persoonlijke informatie kan verzamelen.

Informatiebeveiliging

Wij beveiligen informatie die u verstrekt op computerservers in een gecontroleerde, beveiligde omgeving, beschermd tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. We handhaven redelijke administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen in een poging om te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking van persoonlijke informatie in de controle en bewaring ervan. Er kan echter geen gegevensoverdracht via internet of een draadloos netwerk worden gegarandeerd. Daarom, hoewel we ernaar streven om uw persoonlijke gegevens te beschermen, erkent u dat (i) er beveiligings- en privacybeperkingen zijn van het internet die buiten onze controle liggen; (ii) de veiligheid, integriteit en privacy van alle informatie en gegevens die worden uitgewisseld tussen u en onze Website kan niet worden gegarandeerd; en (iii) al dergelijke informatie en gegevens kunnen worden bekeken of gemanipuleerd tijdens het transport door een derde partij, ondanks de beste inspanningen.

Gegevenslek

In het geval dat we vaststellen dat de beveiliging van de website is aangetast of persoonlijke gegevens van gebruikers zijn vrijgegeven aan niet-gerelateerde derde partijen als gevolg van externe activiteiten, inclusief, maar niet beperkt tot, beveiligingsaanvallen of fraude, behouden we ons het recht voor om redelijkerwijs passende maatregelen nemen, waaronder, maar niet beperkt tot, onderzoek en rapportage, alsmede kennisgeving aan en samenwerking met wetshandhavingsinstanties. In het geval van een datalek zullen we redelijke inspanningen leveren om de getroffen personen op de hoogte te stellen als we denken dat er een redelijk risico is op schade voor de gebruiker als gevolg van de inbreuk of als kennisgeving anders wettelijk vereist is. Wanneer we dat doen, zullen we een kennisgeving op de website plaatsen.

Juridische bekendmaking

We zullen alle informatie die we verzamelen, gebruiken of ontvangen vrijgeven indien vereist of toegestaan ​​door de wet, zoals om te voldoen aan een dagvaarding of gelijkaardige juridische procedure, en wanneer we te goeder trouw geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken of te reageren op een verzoek van de overheid.

Veranderingen en amendementen

We behouden ons het recht voor om dit beleid met betrekking tot de website of services te allen tijde te wijzigen, met ingang van het plaatsen van een bijgewerkte versie van dit beleid op de website. Wanneer we dit doen, zullen we de bijgewerkte datum onderaan deze pagina herzien. Voortgezet gebruik van de website na dergelijke wijzigingen betekent dat u instemt met dergelijke wijzigingen.

Acceptatie van dit beleid

U erkent dat u dit Beleid hebt gelezen en akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen. Door gebruik te maken van de Website of haar Diensten, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan dit Beleid. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit beleid, bent u niet gemachtigd om de website en de bijbehorende services te gebruiken of te bezoeken.

Contact met ons op

Als u vragen heeft over dit beleid, neem dan a.u.b vrijblijvend contact op te nemen.

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 12 april 2021